Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13355
Title: Καθορισμός Παραμέτρων Πιστής Αναπαραγωγής Του Ήχου
Authors: Σωτηρόπουλος Αθανάσιος
Καμπουράκης Γεώργιος
Keywords: ήχος
αναπαραγωγή του ήχου
πιστότητα ήχου
ακουστική
ακρόαση μουσικής
δίσκοι βινυλίου
ψηφιακή κωδικοποίηση του ήχου
mpeg-1 audio layer 3(mp3)
ψυχοακουστική
ηχοληψία
ηχογράφηση
επεξεργασία ήχου
ηχητικός εξοπλισμός
ηχοσύστημα
ηχεία
Issue Date: 17-Jan-2017
Abstract: Με τον όρο πιστότητα εκφράζεται παραδοσιακά η αρετή ενός ανθρώπου να είναι έμπιστος έναντιτων άλλων. Στα αγγλικά, ο αντίστοιχος όρος είναι «Fidelity», από την Λατινική λέξη «fidlis» πουσημαίνει «έμπιστος». Στο χώρο της επιστήμης, η πιστότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο μίαμοντελοποίηση ή προσομοίωση αναπαράγει την κατάσταση και συμπεριφορά ενός πραγματικούφυσικού φαινομένου. Για αυτό το λόγο η πιστότητα μεταφράζεται συχνά και ως «βαθμόςομοιότητας». Σε ό,τι αφορά στο χώρο του ήχου και της ακουστικής, πιστότητα είναι η ιδιότητα μίαςπηγής ήχου να αναπαραγάγει ήχο «πιστό» ως προς την αρχική του πηγή. Η πιστή αναπαραγωγήενός ηχητικού σήματος αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης ανάλυσης. Συγκεκριμένα, ηεργασία αυτή επικεντρώνεται τόσο σε σύγχρονες όσο και σε ιστορικές τεχνολογίες και επιπλέονσε παραμέτρους, μετρήσεις και πρακτικές που διασφαλίζουν την πιστή αναπαραγωγή του ήχου.Το πρόβλημα που παρατηρείται σήμερα είναι πως, παρά τη μεγάλη εξέλιξη στο χώρο της επιστήμηςκαι της τεχνολογίας, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν τη χρήση τεχνολογιών πουδεν διασφαλίζουν την πιστή αναπαραγωγή του ήχου. Μόνο μικρά ποσοστά του κοινού θεωρούνσημαντική παράμετρο την πιστότητα του ήχου κι ακόμη μικρότερα είναι τα ποσοστά εκείνων πουτην επιζητούν. Στατιστικές μελέτες, όπως αυτή της Αμερικανικής εταιρίας Atenga και του Καθηγητήμηχανικής ήχου, Trevor Cox του πανεπιστημίου του Salford στο Manchester, υποδεικνύουν ότιη πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού δεν επικεντρώνεται σε θέματα πιστότητας κατά τηνακρόαση μουσικής και άλλων ήχων. Επί παραδείγματι, η δημοφιλέστερη ψηφιακή διαδικτυακήυπηρεσία διανομής μουσικής της Αμερικής, που ονομάζεται «Pandora» (Πανδώρα), αριθμεί πάνωαπό 250 εκατομμύρια χρήστες, παρότι παρέχει τη σχετικά χαμηλότερη σε πιστότητα ψηφιακήκωδικοποίηση ήχου από τους ανταγωνιστές της (κωδικοποίηση τύπου «AAC+» με 64kbps ρυθμόμετάδοσης bits). Η ψηφιακή κωδικοποίηση του ήχου περιγράφεται λεπτομερώς στο 6ο κεφάλαιο.Ο χώρος της αναπαραγωγής του ήχου εμφανίζει μεγάλη υστέρηση σε σχέση με το χώρο τηςοπτικής και της αναπαραγωγής εικόνων. Στο χώρο της εικόνας, παρουσιάζεται αλματώδης εξέλιξητων τεχνολογιών υψηλής ευκρίνειας και πιστότητας και αντίστοιχα υψηλή αποδοχή από το ευρύκαταναλωτικό κοινό. Η αποδοχή αυτή δεν παρατηρείται ως προς τις τεχνολογίες του ήχου, παρότιη ακοή αποτελεί μία εξίσου σημαντική αίσθηση με την όραση. Τα αίτια αυτού του φαινομένουσυνδέονται με τη εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, καθώς και τη λειτουργία του εγκεφάλου, καιαναλύονται στο 2ο κεφάλαιο. Βιομηχανίες, όπως εκείνη του κινηματογράφου, προσπαθούν ναεξελίξουν παράλληλα τις τεχνολογίες των δύο αυτών χώρων (του ήχου και της εικόνας). Στο χώροτης Ιατρικής, επίσης διεξάγονται μελέτες για την πιστή αναπαραγωγή του ήχου, όπως αυτέςπου αφορούν στα κοχλιακά εμφυτεύματα σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή ως βαρείαακουστική απώλεια. Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία μικροεπεξεργαστών και αλγορίθμωνεπιτρέπει τη βελτίωση της πιστότητας σε πολλές τέτοιες ηχητικές εφαρμογές, παρότι στα πρώτατης βήματα είχε κατηγορηθεί για το αντίθετο. Το τεχνολογικό υπόβαθρο για τη διασφάλιση τηςπιστής αναπαραγωγής του ήχου υφίσταται. Εντούτοις, υπάρχει έλλειψη σχετικής ενημέρωσης κιεξοικείωσης του κοινού με τη σχετική τεχνολογία. Αντίθετα, παρατηρείται παραπληροφόρηση καιδιαφήμιση παραγόντων, οι οποίοι δεν επικεντρώνονται στην πιστότητα του ηχητικού εξοπλισμούκαι των ηχοσυστημάτων, αλλά σε άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά, όπως η σχεδίαση (design).Κάθε σύστημα, που εκτελεί λήψη, καταγραφή, επεξεργασία, διανομή και αναπαραγωγή ήχου, μπορείνα μελετηθεί ως μία αλυσίδα εν σειρά συνδεδεμένων υποσυστημάτων. Κάθε υποσύστημα έχει τα δικάτου ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση της πιστότητας του ήχου.Βεβαίως, κάθε σύστημα και υποσύστημα έχει και αδυναμίες ή περιορισμούς, που δυνητικά δύνανταινα αλλοιώσουν την πιστότητα. Στα πλαίσια της παρούσης ανάλυσης, θα επιχειρηθεί να καταδειχθούνοι ιδιαιτερότητες και οι αδυναμίες κάθε τέτοιου συστήματος και να προταθούν τεχνικές για τη βελτίωσήτους. Επίσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών αναπαραγωγής του ήχου, ως προς τηνπιστότητα, λαμβάνοντας υπόψιν πειραματικά ευρήματα, δοκιμές (testing), καθώς και στατιστικές μελέτες.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13355
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2017-0013.pdf12.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.