Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13787
Title: Σχεδιασμος Και Υλοποιηση Της Βασης Δεδομενων Του Διαπεριφερειακου Δικτυου Δημοσιας Υγειας
Authors: Βουλγαριδου Δημητρα
Σαμουηλίδης Ιησούς-Εμμανουήλ
Issue Date: 4-Apr-2003
Abstract: Ο τομέας της δημόσιας υγείας αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους και πιο επιτακτικούς παράγοντες του δημόσιου βίου, καθώς η άρτια οργάνωση και λειτουργία του σχετίζονται άμεσα με το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Αποτελεί γενική διαπίστωση το γεγονός ότι οι διασυνοριακές περιοχές της χώρας μας παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευάλωτες και εκτεθειμένες σε διάφορες ασθένειες και άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα όπως για παράδειγμα το AIDS, οι Ηπατίτιδες, οι Μηνιγγίτιδες, η Φυματίωση, ο Μελιταίος Πυρετός κ.ά. Παράλληλα, ο έλεγχος των περιβαλλοντικών παραγόντων είναι ελλιπής και οι προσπάθειες προστασίας μεμονωμένες και σε πολλές περιπτώσεις μη αποδοτικές, με αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη συντονισμένης προσπάθειας για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των περιοχών αυτών σε ένα υψηλό και ικανοποιητικό επίπεδο.Το πρόβλημα αυτό, το οποίο παρουσιάζεται κυρίως στις περιοχές των νομών Έβρου, Ιωαννίνων, Φλωρίνης και Σερρών, οφείλεται στην απουσία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποδοτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων από τα χέρια των αρμόδιων αρχών. Κατά συνέπεια, η δημιουργία ενός βαλκανικού δικτύου επικοινωνίας και συντονισμού των διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας ανάμεσα στις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες Υγείας των χωρών που συμμετέχουν, κρίνεται επιτακτική για την αναβάθμιση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας των περιοχών αυτών, αλλά και για την ανάπτυξη της επιστήμης της επιδημιολογίας στη χώρα μας. Το δίκτυο, αυτό, θα διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, ενώ η ροή των πληροφοριών θα εξασφαλίζεται με τη χρήση προηγμένου συστήματος πληροφορικής και τηλεματικής. Συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη μιας "τράπεζας πληροφοριών", όπου κάθε αρμόδιος θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να βρει οποιαδήποτε πληροφορία τον ενδιαφέρει και αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα στοιχεία της ποιότητας ζωής των περιοχών αυτών, ώστε να μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να παρέμβει και να περιορίσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί και απειλεί τη δημόσια υγεία των περιοχών αυτών. Η εργασία αυτή, που έχει ως σκοπό την επέκταση του Διαπεριφερειακού Δικτύου Δημόσιας Υγείας, το οποίο αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου περιλαμβάνει τρία επιμέρους στάδια.Αρχικά, πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα στο διαδίκτυο, τα δημοσιευμένα άρθρα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία για καθένα από τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το Δίκτυο Υγείας με σκοπό, είτε την προσθήκη σε αυτά επιπλέον υπηρεσιών, είτε την επιλογή κάποιων συγκεκριμένων λογισμικών, με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τα υπό ανάπτυξη συστήματα.Κατόπιν, επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας οδήγησε στην επιλογή κάποιων εξ αυτών, έτσι ώστε να προκύψουν οι κατάλληλες τεχνολογίες και πρακτικές πάνω στις οποίες θα δομηθούν τα επιμέρους συστατικά του Δικτύου. Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την προαναφερθείσα επιλογή αφορούν κυρίως τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως τεχνολογίες αιχμής, το εύρος διάδοσής τους, την αξιόπιστη λειτουργία τους, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας κ.ά., ενώ ελάχιστοι περιορισμοί τέθηκαν από το κόστος υλοποίησής τους. Η τεχνολογία που απασχολεί ιδιαίτερα την παρούσα εργασία είναι αυτή των έξυπνων καρτών (smart cards), στην οποία στηρίζεται η υπηρεσία του Διαπεριφερειακού Δικτύου Δημόσιας Υγείας, που ονομάζεται Ανοιχτή Ιατρική Πληροφοριακή Πλατφόρμα για Συνεχείς Υπηρεσίες Υγείας (Open Medical Information Platform for Continuous Healthcare Services,OMIPCHS). Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει τις σημαντικότερες εφαρμογές της στον τομέας της υγείας, ενώ παράλληλα πληροί όλα τα κριτήρια - περιορισμούς που τέθηκαν, αφού είναι μια ασφαλής, φιλική προς το χρήστη, χαμηλού κόστους "αποθήκη" δεδομένων, με ευκολίες προσθήκης πληροφοριών από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη.Το τελευταίο και σημαντικότερο στάδιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κεντρικής βάσης δεδομένων του Δικτύου, για την αποθήκευση και τη διαχείριση των πληροφοριών. Για τη δημιουργία των πινάκων της βάσης, των σχέσεων μεταξύ τους και την εκτέλεση των ερωτημάτων έγινε χρήση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, Microsoft Access.Το Διαπεριφερειακό Δίκτυο Δημόσιας Υγείας αποτελεί μια επίπονη προσπάθεια, με τεράστιες προοπτικές, που στοχεύει σε προτεραιότητες τηλεματικών εφαρμογών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Τα προνόμια και η αξία ενός τέτοιου ενιαίου πληροφοριακού Δικτύου Δημόσιας υγείας αυξάνονται, καθώς πληρούνται τα κριτήρια που αφορούν την πλουσιότερη και καλύτερη λειτουργία των επιμέρους υπηρεσιών του. Έτσι, οι βασικοί στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:Η διεύρυνση του δικτύου με την προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν, τόσο τους πολίτες και τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται το Δίκτυο Συμβούλου Πολιτών (Citizen Advisory Network, CAN) και την Ανοιχτή Ιατρική Πληροφοριακή Πλατφόρμα για Συνεχείς Υπηρεσίες Υγείας (Open Medical Information Platform for Continuous Healthcare Services, OMIPCHS) αντίστοιχα, όσο και τους επαγγελματίες της υγείας που συμμετέχουν στο Συνεταιριστικό Πληροφοριακό Δίκτυο Υγείας (Co-operative Health Information Network, CHIN).Μια κατάλληλη τεχνολογική προσέγγιση για τα επιμέρους συστατικά του Δικτύου, η οποία θα μεριμνά για ένα σύνολο λειτουργικών απαιτήσεων. Έτσι, στόχος της εργασίας είναι οι τεχνολογίες που θα προταθούν και αφορούν κυρίως τις έξυπνες κάρτες, να είναι φιλικές προς το χρήστη και να διαθέτουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προσαρμογής σε αυτόν. Επιπλέον, απαιτείται να λειτουργούν με ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας καθώς οι πληροφορίες που διαχειρίζονται αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα. Θα πρέπει, τέλος, τα λειτουργικά που επιλέγονται να προβλέπουν δυνατότητες επέκτασης, αναβάθμισης και ευκολίες αλλαγών.Η δημιουργία μιας ευέλικτης βάσης δεδομένων, η οποία θα διαθέτει πληροφορίες σε κάθε υποσύστημα του Δικτύου που θα τις χρειαστεί, ενώ θα παρέχει δυνατότητες απεικόνισης, εκτύπωσης και ανάλυσης των δεδομένων αυτών. Σημαντικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η βάση δεδομένων να διαθέτει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση και να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να απολαμβάνουν την ταχύτατη ανταπόκριση της εφαρμογής όταν δουλεύουν με τα δεδομένα τους.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13787
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2003-0007.doc2.79 MBMicrosoft WordView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.