Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14322
Title: Επίδοση Και Διαθεσιμότητα Δορυφορικών Ευρυζωνικών Ζεύξεων Αναχρησιμοποίησης Συχνότητας
Authors: Λαζαρόπουλος Αθανάσιος
Κωττής Παναγιώτης
Keywords: ευρυζωνικές δορυφορικές επικοινωνίες
συστήματα αναχρησιμοποίησης συχνότητας
bep επίδοση
χωρητικότητα καναλιού.
Issue Date: 10-Jul-2005
Abstract: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, και ιδιαίτερα για υπηρεσίες ευρείας ζώνης (γρήγορη πρόσβαση στο Internet, υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, βίντεο, συνομιλία σε πραγματικό χρόνο). Με γνώμονα τη ζήτηση, οι παροχείς υπηρεσιών και οι εταιρίες κινητών επικοινωνιών για να ενδυναμώσουν τη θέση τους στη σκακιέρα του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς ζητούν γρήγορες, εύκολες και προπαντός φθηνές λύσεις (σε θέματα εγκαταστάσεων, διασύνδεσης σταθμών βάσεων). Μια από τις λύσεις που έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια από την πλευρά των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι η χρησιμοποίηση των δορυφορικών επικοινωνιών. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι χαμηλές μικροκυματικές φέρουσες συχνότητες είναι σχεδόν πλήρως κατειλημμένες, σε συνδυασμό με την απαίτηση για μεγαλύτερο εύρος ζώνης και την ολοένα μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθέσιμου φάσματος σε συχνότητες άνω των 10GHz, μετατρέπουν το ραδιοφάσμα σε ένα σπάνιο και πολύτιμο αγαθό. Και πάλι η λύση έρχεται από τις δορυφορικές επικοινωνίες μέσω της τεχνικής βελτιστοποίησης χρήσης του ραδιοφάσματος (optimum spectrum utilization) και ειδικά μέσω της τεχνικής αναχρησιμοποιήσης συχνότητας. Η τεχνική αναχρησιμοποίησης συχνότητας επιτρέπει στην ουσία να διπλασιάσουμε το διαθέσιμο φάσμα με την ταυτόχρονη μετάδοση δυο κυμάτων σε πολώσεις κάθετες μεταξύ τους.Σε όλα τα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφεται από δύο βασικές παραμέτρους, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα υπηρεσιών (QoS: Quality of Service) του συστήματος. Για τα ασύρματα συστήματα που λειτουργούν σε συχνότητες άνω των 10GHz, η βροχή αποτελεί τον κυρίαρχο μηχανισμό διαλείψεων.Σκοπός, λοιπόν, της εργασίας αυτής είναι η αναλυτική εξέταση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας υπηρεσιών ενός δορυφορικού συστήματος αναχρησιμοποίησης συχνότητας ευρείας ζώνης.Στο Κεφ.1 παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για το αντικείμενο των δορυφορικών επικοινωνιών. Το κεφάλαιο ξεκινά με μια αναφορά στη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι δορυφορικές επικοινωνίες τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο συνεχίζεται με τις εφαρμογές των δορυφορικών εφαρμογών στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της τεχνολογίας συστημάτων VSAT και των χαρακτηριστικών τους.Στο Κεφ.2 θίγεται το θέμα των προβλημάτων διάδοσης και ειδικά το πως η ατμόσφαιρα λόγω της σύστασής της επιδρά δυσμενώς στις δορυφορικές ζεύξεις.Στο Κεφ.3 παρουσιάζεται η κατάσταση προόδου (state of the art) των τεχνικών άμβλυνσης των διαλείψεων σε δορυφορικά δίκτυα επικοινωνιών.Στο Κεφ.4 παρουσιάζεται αναλυτικά η στοχαστική μοντελοποίηση της απόσβεσης λόγω βροχής. H ανάλυση βασίζεται στη χρήση του μοντέλου των συνεκτικών βροχοπυρήνων και τη βασική υπόθεση ότι ο σημειακός ρυθμός βροχόπτωσης ακολουθεί λογαριθμοκανονική, γάμμα ή Weibull κατανομή ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του επίγειου σταθμού λήψης. Το κεφάλαιο κλείνει με μια παρουσίαση της θεωρητικής μοντελοποίησης της τεχνικής αναχρησιμοποίησης της συχνότητας και τα συνηθισμένα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τη στατιστική ανάλυση.Στο Κεφ.5 εξετάζεται εκτενώς η στατιστική κατανομή του σηματοθορυβικού λόγου ενός συστήματος αναχρησιμοποίησης συχνότητας. Ανάλογα με το είδος διαλείψεων (fading) που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (lognormal, gamma, Weibull μοντέλο) αναλύεται πώς επηρεάζεται μια ζεύξη διπλής πόλωσης σε συνθήκες βροχοπτώσεων και παγοκρυστάλλων θεωρητικά και παρατίθενται αναλυτικές εκφράσεις και σχέσεις.Στο Κεφ.6 προτείνεται θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού της πιθανότητας λανθασμένου ψηφίου BEP (Bit Error Probability) σε ένα σύστημα αναχρησιμοποίησης συχνότητας. Εξετάζεται το πώς το μέγεθος φασματική απόδοση (spectral efficiency) επιδρά στην επίδοση μιας ζεύξης. Επιπλέον, δίνεται σχετικό θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού της στατιστικής κατανομής της χωρητικότητας δορυφορικού καναλιού.Τέλος, στο Κεφ.7 δίνονται αριθμητικά αποτελέσματα για διάφορα μήκη και πλάτη της γης, γωνίες πόλωσης, συχνότητες, είδη κεραιών, χρόνους εκτός λειτουργίας ενός συστήματος, ρυθμούς μετάδοσης, διαμορφώσεις και κωδικοποιήσεις. Το κεφάλαιο κλείνει με την εφαρμογή του μοντέλου για πόλεις της Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, χρησιμοποιώντας τους πρόσφατα προτεινόμενους από την ITU-R αλγορίθμους υπολογισμού δεδομένων βροχόπτωσης με βάση την περιοχή κάλυψης του δορυφόρου Hellas Sat.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14322
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2005-0104.pdf6.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.