Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14821
Title: Νομικό Και Οικονομικό Πλαίσιο Εγκαταστάσεων Ηλιακής Ενέργειας Στην Ελλάδα
Authors: Νάτσης Κωνσταντίνος
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Keywords: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (α.π.ε.)
φωτοβολταϊκά συστήματα
ηλιακά θερμικά συστήματα
νόμος 3468/2006
άδεια παραγωγής
άδεια εγκατάστασης
άδεια λειτουργίας
περιβαλλοντική άδεια
ένταξη α.π.ε. στο δίκτυο
σύνδεση α.π.ε. με το σύστημα
συμβόλαιο με δ.ε.η.
σύμβαση αγοραπωλησίας
χρηματοδότηση α.π.ε.
επιδοτήσεις
αναπτυξιακός νόμος
επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα»
τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από α.π.ε.
αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας
ανεξάτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας
απόσβεση επένδυσης
renewable energy sources (r.e.s.) in greece
photovoltaics
solar thermal energy systems
greek law 3468/2006(o.g. a’ 129/27.06.2006) for r.e.s.
production license
installation license
operation license
enviromental permit
building restrictions
connection of r.e.s. to the distributed grid
contract with public power corporation s.a.
sale contract between producer and system operator (htso-desmie /ppc)
subsidies for r.e.s.
development law
operational programme
Issue Date: 15-Jul-2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΣκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η καταγραφή του Νομικού πλαισίου που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα εκείνες τις κατηγορίες των Α.Π.Ε. που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενες την ηλιακή, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη θέσπιση του Νόμου 3468/2006. Η σημασία της παρύσας διπλωματικής έγγυται στο γεγονός ότι συλλέχθησαν πληροφορίες, που μέχρι τώρα ήταν διάσπαρτες, από διάφορους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και νόμους. Έτσι καταφέραμε ουσιαστικά να διαμορφώσουμε έναν οδηγό, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα σταθμό Α.Π.Ε. που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά, θερμικά ηλιακά συστήματα), αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που έχει και με το χρόνο απόσβεσης της επένδυσής του.Αρχικά στο κεφάλαιο 1 κάναμε μια περιγραφή της τωρινής κατάστασης στην Ελλάδα όσν αφορά τις Α.Π.Ε. συλλέγοντας πληροφορίες για την εγκατεστημένη ισχύ τους στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 2007. Έπειτα αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, δώσαμε έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα κατά πρώτον και στα θερμικά ηλιακά συστήματα κατά δεύτερον, παρουσιάζοντας στοιχεία για την εγκατεστημένη ισχύ και την τεχνολογία τους.Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται αλλά και οι περιορισμοί που ισχύουν, μετά τη θέσπιση του νέου νόμου 3468/2006 για τις Α.Π.Ε., για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάκληση των αδειών, για τη μεταβίβασή τους, την ανανέωσή τους αλλά και για την επέκταση ενός σταθμού Α.Π.Ε. Τέλος παρουσιάζονται όλοι οι πολεοδομικοί περιορισμοί για την εγκατάσταση Φ/Β σε κτίρια, ενώ ακόμη γίνεται κατηγοριοποίση των συστημάτων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας με βάση χωροθετικά κριτήρια (Πίνακας 2.4.5.1) αλλά και με βάση το βαθμό όχλησης.Στο κεφάλαιο 3 δίνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για την ένταξη ενός σταθμού Α.Π.Ε. στο σύστημα. Αφού αναλύουμε το επίπεδο σύνδεσης του σταθμού με βάση την εγκατεστημένη ισχύ και στη συνέχεια τις τεχνικές απαιτήσεις ένταξης στο Δίκτυο, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση Φ/Β στο σύστημα. Έπειτα καταγράφονται οι διαδικασίες για την υπογραφή συμβολαίου με το Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Η.) αλλά και για την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας με το Διαχειριστή του συστήματος (Δ.Ε.ΣΜ.Η.Ε. για το Διασυνδεδεμένο σύστημα και Δ.Ε.Η. για τα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά).Στο κεφάλαιο 4 δίνονται όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης ενός ιδιώτη ή μιας επιχείρησης που θέλει να εγκαταστήσει ένα σταθμό Α.Π.Ε. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έχουν να κάνουν με επιδοτήσεις που προέρχονται από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (με ισχύ από 1/1/2007) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» καθώς επίσης και με διευκολύνσεις από τράπεζες που έχουν να κάνουν τόσο με χαμηλότοκα δάνεια όσο και με ασφαλιστικά προγράμματα. Στο κεφάλαιο αυτό εκτός από την παρουσίαση αυτών των δυνατοτήτων αναλύονται οι δικαιούχοι, τα ποσοστά επιδότησης αλλά και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλισή τους δίνοντας περισσότερη έμφαση στον Αναπτυξιακό Νόμο.Τέλος στο κεφάλαιο 5 δίνονται στοιχεία που αφορούν την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. που εκμεταλλεύονται τον ήλιο με βάση το άρθρο 13 του Νόμου 3468/2006. Επίσης αναλύονται τα οφέλη από μια τέτοια επένδυση δίνοντας παραδείγματα παραγωγών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας μέ αλλά και χωρίς να έχουν εξασφαλίσει κάποιου είδους επιδότηση. Με βάση μάλιστα μια οικονομική ανάλυση εκτιμάται και ο πιθανός χρόνος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης εγκατάστασης για τα παραπάνω παραδείγματαABSTRACTThe scope of this thesis was the description of the Greek legislative framework regarding the Renewable Energy Sources, and especially the categories of R.E.S. which are exploiting solar energy, after Greek Parliament voted the new Law 3468/2006 (O.G. A’ 129/27.06.2006) for R.E.S. Taking into consideration the fact that we manage to gather information spread out in different services of public sector and different laws, the significance of this thesis is obvious.At the beginning, there is an overview of the contemporary R.E.S.-market in Greece and the targets that have been made for the future focused on Photovoltaics and solar thermal energy systems.Moreover, there is an analysis of the restrictions and the mandatory procedure for the function of R.E.S. using solar energy and also the requirements and the needed procedure for their connection to the distributed grid. In chapter 4 there is a description of the subsidies for the installation of Photovoltaics or solar thermal energy systems through the New Development Law (by 1/1/2007) or the Operational Programme "Competitiveness" or through law-interest loans by banks.Finally, the New pricing tariff system for electricity production from R.E.S. is described according to the new Law 3468/2006 focused on Photovoltaics and solar thermal energy systems. What is more, some examples of self-producers and independent producers of electricity with Photovoltaics are provided. For these we made an estimation for the payback of their initial investment for the installation cost using an economy analysis.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14821
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2007-0062.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.