Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15269
Title: Αναπτυξη Πολυκριτηριακης Μεθοδολογιας Για Την Ιεραρχηση Και Προτεραιοποιηση Υπηρεσιων Ηλεκτρονικης Διακυβερνησης Στην Τοπικη Αυτοδιοικηση
Authors: Κοκκινακος Παναγιωτης
Κλωνης Δημητριος
Ασκούνης Δημήτριος
Keywords: ηλεκτρονική διακυβέρνηση
υπηρεσίες
διαδίκτυο
διαδικτυακή πύλη
πολυκριτηριακή μεθοδολογία
ηλεκτρονικοποίηση
δήμοι
ιεράρχηση
προτεραιοποίηση
electronic government (egovernment)
services
internet
portal
multicriteria methodology
sophistication
municipalities
classification
prioritization
Issue Date: 15-Jan-2009
Abstract: Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί καταλύτη για την δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς επιτρέπει την βελτίωση της αποτελεσματικότητας προσφέροντας μία εφικτή λύση στις αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με λιγότερους πόρους αλλά καιδιασφαλίζει πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις.Ωστόσο, η δημιουργία και καθιέρωση αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι εύκολη καθώς προϋποθέτει ένα σύνολο παραγόντων και παρεμβάσεων όπωςτην δημιουργία υπηρεσιών με επίκεντρο των χρήστη, την απλοποίηση των διαδικασιών, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, καθώς και την από κοινού αξιοποίηση των πληροφοριών από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες σε όλα ταδιαφορετικά επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό).Ένα από τα σημαντικότερα, όμως, προβλήματα που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής μεθοδολογίας για την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των προς ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει στην επίλυση του ζητήματος αυτού. Πιο αναλυτικά, αναπτύχθηκε μια πολυκριτηριακή μεθοδολογία (βασιζόμενη σε προσπάθειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί), η οποία χρησιμοποιεί σαφώςκαθορισμένα και λογικά κριτήρια με σκοπό να επιτύχει αποτελεσματική ιεράρχηση(classification) και προτεραιοποίηση (prioritization) των υπηρεσιών ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης.Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, ομαδοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποσκοπεί στην ιεράρχηση των υπηρεσιών, δηλαδή στο διαχωρισμό των υπηρεσιών ανάλογα με το δυνητικά εφικτό επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης. Η δεύτερη κατηγορία αποσκοπεί στην προτεραιοποίηση των υπηρεσιών. Όπως, δηλαδή, είναι αντιληπτό σκοπεύει να καθορίσει τη σειρά με τηνοποία θα τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονικοποίηση αυτή. Ενδεικτικό της αναγκαιότητας ύπαρξης μιας πιο εμπεριστατωμένης μεθόδου είναι το γεγονός ότι η όποια προσπάθεια έχει ήδη πραγματοποιηθεί για ιεράρχηση καιπροτεραιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει οδηγήσει σε ένα μάλλον αυθαίρετο και μη αποδοτικό αποτέλεσμα.Η πρώτη φάση της εργασίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τον καθορισμό μιας σειράς κριτηρίων πουσυμμετέχουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του τελικού χάρτη υπηρεσιών προς ηλεκτρονικοποίηση.Η δεύτερη φάση, αφορά στην εφαρμογή της μεθοδολογίας σε πραγματικές περιπτώσεις δημοσίων φορέων και συγκεκριμένα στους Δήμους Άνω Λιοσίων και Νέας Ιωνίας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ετοιμότητα των φορέων αυτών στην πορεία για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.E-government constitutes a catalyst for the effectiveness of public administration inall levels, since, as mentioned before, allows for the improvement of effectiveness byoffering an a feasible solution to the contradicting requirements, on the one hand, toprovide high quality services and, on the other hand, to ensure that these services areaccessible to all, citizens or companies.However, designing and establishing an effective e-government is a complexendeavour, as it incorporates numerous factors and interventions, such as designinguser-centred services, simplifying of procedures, minimising bureaucracy andallowing all levels of administration (central, regional and local) to utilise theavailable information.However, one of the most important issues regarding e-government is the design of anintegrated scientific methodology that would help to establish a hierarchy and toprioritise the digitally integrated services. This Dissertation attempts to resolve thisissue. Drawing upon previous studies, a multiple-criterion methodology wasdeveloped. This methodology employs clearly determined logical criteria with thepurpose to establish an effective hierarchy and prioritisation of the services of the egovernment.The employed criteria can be classified in two main categories. The criteria that areassigned to the first category are employed in order to establish a hierarchy of theservices according to their potentially feasible level of digital integration, while thoseassigned to the second category are employed in order to prioritise these services, inthe sense of determining the order that digital integration occurs.The necessity of having a thorough methodology becomes evident when consideringthe fact that the previous efforts in this research area has lead to arbitrary andinefficient results.The first phase of this study includes developing and determining a multiple-criterionmethodology with the purpose to establish hierarchy and prioritisation of the servicesof the e-government, by determining a number of criteria that are crucial for decidingthe final format of the map of the digitally integrated services.In the second phase of this study, the above methodology was applied in real cases ofpublic institutions, namely the municipalities of Ano Liosia and Nea Ionia. The resultsof the second of the study helped in reaching to useful conclusions about the level ofreadiness of these institutions to participate in the efforts for establishing egovernmentin Greece.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15269
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2009-0002.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.