Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18162
Τίτλος: Ανάπτυξη µοντέλου διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν την συµµόρφωση στις παρεµβάσεις για την διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας
Συγγραφείς: Σοφράς, Ελευθέριος
Νικήτα Κωνσταντίνα
Λέξεις κλειδιά: Μπεϊσιανή Ανάλυση ∆ικτύου
Παιδική Παχυσαρκία
Γονεϊκή Τυπολογία
Γονεϊκές Πρακτικές Σίτισης
Μπεϊσιανός Συµπερασµός
Συσχέτιση
Μη Ισορροπηµένα ∆εδοµένα
J-Απόκλιση
Ημερομηνία έκδοσης: 4-Νοε-2021
Περίληψη: Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα παγκόσµιο πρόβληµα δηµόσιας υγείας, εξαιτίας του οποίου εκατοµµύρια παιδιά υφίστανται χαµηλής ποιότητας ζωή ενώ µακροπρόθεσµα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης σοβαρών νοσηµάτων όπως ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης, η αποφρακτική άπνοια και άλλα. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η Ελλάδα και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Εκτός από τους γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εµϕάνιση της παιδικής παχυσαρκίας σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση συσχετίσεων µεταξύ του οικογενειακού περιβάλλοντος και της παιδικής παχυσαρκίας µε απώτερο στόχο την διαστρωµάτωση των παιδιών που θα επιτρέπει την εφαρµογή εξατοµικευµένων και πιο αποτελεσµατικών παρεµβάσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, εφαρµόστηκαν τεχνικές µηχανικές µάθησης και πιο συγκεκριµένα Μπεϊσιανή Ανάλυση ∆ικτύου σε δεδοµένα που παραχωρήθηκαν από την Μονάδα Αναπτυξιακής και Συµπεριφορικής Παιδιατρικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία». Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε το βάρος, την γονεϊκή τυπολογία, τις γονεϊκές πρακτικές σίτισης και τις ειδικές συµπεριφορές υγείας τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. Από αυτά τα δεδοµένα, εξήχθησαν τα χαρακτηριστικά των γονέων και παιδιών τα οποία αποτέλεσαν τους κόµβους του Μπεϊσιανού Δικτύου. Η ισχύς της επιρροής µεταξύ των κόµβων υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας την µέγιστη και µέση παρατηρούµενη τιµή της J-Απόκλισης, ενώ µέσω της ανάλυσης ευαισθησίας διερευνήθηκαν οι πιο σηµαντικές µεταβολές των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν το βάρος των παιδιών.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18162
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Thesis_Sofras_Eleftherios.pdfThesis3.45 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.