Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18588
Τίτλος: Βελτίωση της Διαθεσιμότητας Ζεύξεων Κορμού 5ης Γενιάς με Χρήση Τεχνικών Άμβλυνσης Διαλείψεων και Τεχνικών Πολλαπλών Κεραιών
Συγγραφείς: Γιάτσος, Κωνσταντίνος
Τρικάλη, Βασιλική
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Λέξεις κλειδιά: Οπισθοζευκτική επικοινωνία, 5G, αρχιτεκτονική backhaul, προκλήσεις backhaul δικτύου, τεχνικές άμβλυνσης διαλείψεων, πιθανότητα υπέρβασης, χωρητικότητα αποκοπής, επίδοση συστήματος, επίγεια δίκτυα
Ημερομηνία έκδοσης: 3-Μαρ-2023
Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την περιγραφή και μελέτη της επίδοσης των τεχνικών άμβλυνσης διαλείψεων στην διαθεσιμότητα των ζεύξεων κορ-μού 5ης γενιάς. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς, στην πο-λυεπίπεδη αρχιτεκτονική τους, στις βασικές έννοιες και εφαρμογές τους. Στο 2ο κε-φάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται η βασική αρχιτεκτονική της οπισθοζευκτικής επικοινωνίας (backhauling), η διαδικασία σχεδιασμού RAN (Radio Access Network) Backhaul 2G και η εξέλιξη των τεχνολογιών που στοχεύουν στην κάλυψη των απαι-τήσεων για την σχεδίαση LTE RAN Backhaul. Στο 3ο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ανάλυση των προκλήσεων για το back-haul κατά την εξέλιξη του σχεδιασμού του. Παρουσιάζονται οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις λύσεων των παρόχων υπηρεσιών δικτύου που αφορούν την βελτιστο-ποίηση του σχεδιασμού RAN Backhaul για την άρση της συμφόρησης του δικτύου και τα δύο μοντέλα κίνησης που μετρούν την ρυθμαπόδοση backhaul. Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της εργασίας. Μοντελο-ποιούνται τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης που θεωρείται το κυρίαρχο πρόβλημα διάδοσης στις μικροκυματικές συχνότητες μέσω των συστάσεων της ITU-R και ανα-λύονται οι τεχνικές διαφορισμού χρόνου, χώρου και πολλαπλών κεραιών. Έπειτα, μέσω προσομοίωσης στο MATLAB και λαμβάνοντας δεδομένα βροχόπτωσης για ελ-ληνικές πόλεις αποτυπώνονται με διαγράμματα τα αποτελέσματα για την πιθανότητα υπέρβασης λόγω βροχόπτωσης και την χωρητικότητα αποκοπής με την χρήση των τεχνικών διαφορισμού. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα των backhaul δικτύων 5ης γενιάς.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18588
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - ThesesΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.