Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18597
Title: Αξιοποίηση της τεχνολογίας Blockchain για τη δηµιουργία ενός Αποκεντρωµένου Αυτόνοµου Οργανισµού
Authors: Πεγειώτη, Νάταλυ
Μέντζας Γρηγόρης
Keywords: Blockchain
Bitcoin
Ethereum
Smart Contract
Consensus Protocol
Decentralized Autonomous Organization
Charity
Έξυπνο Συμβόλαιο
Πρωτόκολλο Συναίνεσης
Αποκεντρωμένος Αυτόνομος Οργανισμός
Φιλανθρωπία
Issue Date: 9-Mar-2023
Abstract: Στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας κάνουν την εµφάνιση τους, κατά καιρούς, ορισµένες τεχνολογίες οι οποίες δηµιουργούν πολύ ¨θόρυβο¨, άλλες δικαίως, ενώ άλλες όχι. Μια από τις πολυσυζητηµένες τεχνολογίες των τελευταίων χρόνων που όπως ϕαίνεται ανταποκρίνεται στις εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες που δηµιουργούνται γύρω από αυτή, είναι το Blockchain. Η πρώτη αναφορά στη συγκεκριµένη τεχνολογία έγινε το 2008 µε τη δηµιουργία του Bitcoin. ΄Εκ τοτε έχει πραγµατοποιηθεί µεγάλη επέκταση των δυνατοτήτων του blockchain και τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει εκθετική υιοθέτηση, καθώς πληθώρα προγραµµατιστών το αξιοποιεί για τη δηµιουργία αποκεντρωµένων εφαρµογών. Ο ενθουσιασµός που επικρατεί για τη νέα τεχνολογία, τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες εφαρµογής της κάνουν πολλούς να µιλούν για επανάσταση αντίστοιχη µε εκείνη του διαδικτύου, η οποία µέσα στα επόµενα χρόνια ϑα αλλάξει ϱιζικά τις δοµές, τον τρόπο οργάνωσης και τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. ΄Ηδη οι εφαρµογές της τεχνολογίας blockchain καλύπτουν όλα σχεδόν τα πεδία της οικονοµίας, ενώ ολοένα και περισσότερες εταιρείες, οργανισµοί και δηµόσιες αρχές επενδύουν σηµαντικούς πόρους προκειµένου να εφαρµόσουν τη νέα τεχνολογία. Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη του blockchain και πως αυτό µπορεί να ϐελτιώσει τη σηµερινή δοµή των ϕιλανθρωπικών οργανώσεων. Με την εκµετάλλευση αυτής της σπουδαίας καινοτοµίας της τεχνολογίας, γίνεται εφικτή η υπερπήδηση πολλών εµποδίων που καθιστούν αναξιόπιστες τις ϕιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, µε την µεχρι τώρα δοµή τους, και αποτελούν τροχοπέδη για τον πολίτη της κοινωνίας που ϑέλει να προσφέρει ϐοήθεια. Απόσταγµα της έρευνας που διεξήχθη, είναι η δηµιουργία ενός Αποκεντρωµένου Αυτόνοµου Οργανισµού µε ϕιλανθρωπικό χαρακτήρα, του «Charity DAO». Πρόκειται για έναν οργανισµό, χτισµένο εξ ολοκλήρου στο blockchain, ώστε να µπορεί να εκµεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η εν λόγω τεχνολογία. Στο πλαίσιο της εργασίας ερευνούνται οι έννοιες του Blockchain, των αλγορίθµων συναίνεσης και των έξυπνων συµβολαίων. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια του Decentralized Autonomous Organization (DAO) και των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει σε σύγκριση µε την παραδοσιακή µορφή ενός οργανισµού. In the field of digital technology, certain technologies occasionally emerge that create a lot of noise, some rightfully so, while others not. One of the most talked-about technologies in recent years, that seems to live up to the extremely high expectations surrounding it, is Blockchain. The first reference to this particular technology was made in 2008 with the creation of Bitcoin. Since then, there has been a significant expansion of blockchain capabilities, and in recent years it has experienced exponential adoption, as a multitude of programmers leverage it to create decentralized applications. The enthusiasm surrounding the new technology, its advantages and application possibilities, has led many to talk about a revolution similar to that of the Internet, which in the coming years will radically change the structures, organization and operation of modern societies. Already, blockchain technology applications cover almost all areas of the economy, while more and more companies, organizations and public authorities are investing significant resources in order to implement the new technology. The aim of this thesis is to study blockchain technology and how it can improve the current structure of charitable organizations. By leveraging this significant innovation of technology, it becomes possible to overcome many obstacles that make charitable initiatives unreliable, given their current structure, and act as a hindrance to citizens who want to offer help. The result of the research conducted is the creation of a Decentralized Autonomous Organization with philanthropic character, the "Charity DAO". This organization is built entirely on the blockchain in order to take advantage of all the benefits offered by this technology. The concepts of Blockchain, consensus algorithms, and smart contracts are being investigated in the context of the thesis. Additionally, the concept of Decentralized Au- tonomous Organization (DAO) is analyzed, along with the advantages it offers compared to the traditional form of an organization.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18597
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Εργασία - Νάταλυ Πεγειώτη.pdf5.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.